Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Szkolenie dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Zapraszamy na kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku (poz. 1688)

Zaświadczenie uzyskane po zrealizowaniu kursu uprawnia do ubiegania się o uzyskanie wpisu na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne

 • blok ogólnoprawny - 50 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia - 100 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego - 35 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych - 60 godzin.

Czas trwania kursu obejmuje 245 godzin dydaktycznych.

Zakres programowy kursu

 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną,
 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • Miejsce realizacji: Ośrodek Szkolenia Galjan 05-135 Komornica ul. Nasielska 7 ( dawne TGW Dębe aktualnie Liceum Ogólnokształcące przy zaporze w Dębe ) koło Legionowa,
 • W razie potrzeby posiadamy miejsca noclegowe i wyżywienie,
 • Kurs można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym – zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00) – tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Koszt Kursu: 2900,00 zł brutto.

Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1432 z póź.zm). Wpisu dokonuje Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą .

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje

 1. Ukończenie przedmiotowego kursu.
 2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 3. Wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Charakter pracy, czyli czym zajmuje się kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej:

 1. Stałej lub doraźnej.
 2. Polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
 3. Polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Może on być zatrudniony do wykonywania zadań ochrony przypisanych pracownikom ochrony:

 1. Wykonującym czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
 2. Wchodzącym w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
 3. Wykonującym bezpośrednio czynności związane z ochroną osób.
 4. Nadzorującym i kontrolującym pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 5. Mającym prawo do wykonywania czynności użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 6. Wykonującym zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Ponadto uprawniony on jest do opracowywania planów ochrony w zakresie ochrony fizycznej oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

 1. Ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 2. Wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.
 3. Ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
 4. Użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
 5. Użycia lub wykorzystania broni palnej.

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zainteresowany dołącza

 • 1. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 • 2. Oświadczenie wnioskodawcy:
  • Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.
 • 3. Zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 • 4. Orzeczenia lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej.

Właściwy Komendant Wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Dokonywanie rezerwacji na szkolenie

 • telefonicznie : komórka 602 750 796 fax: (22) 784 70 40
 • adres e-mail: biuro@galjan.net.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie głównej zakładka Zgłoszenia