Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Szkolenie na licencję detektywa

W dobie zmian regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym zawodu detektywa pragniemy przedstawić ofertę szkolenia w tym zakresie.

Zawód detektywa zyskał popularność ze względu na potrzebę uzupełnienia luki w zakresie prowadzenia czynności śledczych w sprawach cywilnych. Służby Państwowe są w tym zakresie ograniczone. Wolny rynek reguluje wybór odpowiedniej agencji detektywistycznej przez obywatela. Właściwe szkolenie w Ośrodku Szkolenia "GALJAN" realizowane przez doświadczonych pracowników służb państwowych i detektywów daje najlepsze podstawy do wykonywania wolnego zawodu detektywa. Ośrodek nasz szkoli zarówno osoby kierowane przez firmy, osoby prywatne jak też kierowane ( finansowane) przez Urzędy Pracy.

Prowadzimy tryb szkolenia: dzienny, wieczorowy i weekendowy( sobota , niedziela ).

Terminy szkoleń (zjazdów) – tryb weekendowy ( sobota, niedziela)

 

 luty 2023r.
   weekendowy    
   marzec 2023r.   
  weekendowy 
  kwiecień 2023r.
  weekendowy
  maj 2023r.  
  weekendowy      
11 -12 04 -05          22 -23       13 -14
 18 -19   25 - 26          29 - 30       27 -28
                       

 

Koszt szkolenia- wynosi 1500 złotych od osoby. Przy wpłatach pełnych do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia cena promocyjna 1200 złotych.

Regulamin szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkolenia GALJAN
 2. Organizator oświadcza , że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 ) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
 3. Szkolenie trwa łącznie 50 godzin zajęć dydaktycznych. Po przesłaniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 200zł, Organizator potwierdzi e-mailem wpisanie Zgłaszającego na listę Uczestników.
 4. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności za szkolenie.
 5. O zakwalifikowaniu na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizator zachowuje prawo do zatrzymania zaliczki.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi być pisemnie potwierdzona przez osobę zgłaszającą.
 8. Osoba lub firma zgłaszającą osobę na szkolenie zobowiązana jest do zapłacenia należności organizatorowi szkolenia. Opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 9. Organizator zachowuje prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie miasta Warszawa, Wyszków lub Komornica koło Legionowa. O fakcie i nowej lokalizacji organizator poinformuje uczestnika szkolenia w najkrótszym możliwym czasie.
 10. Organizator może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenie bez podania przyczyn, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć organizator poinformuje osoby zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie oraz zwróci opłatę wpłaconą przez osoby zgłaszające na szkolenie.
 11. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz z zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkolenia.
 12. Dane osobowe uczestnika szkolenia są zbierane i przetwarzane przez organizatora szkolenia w celu realizacji zamawianej usługi.
 13. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 14. Organizator oświadcza, nie ponosi odpowiedzialności za nie wydanie licencji detektywa uczestnikowi szkolenia przez organ upoważniony do wydania licencji detektywa w przypadku niedopełnienia przez uczestnika szkolenia formalności określonych w odrębnych przepisach.
 15. Uczestnik szkolenia lub kandydat na uczestnika zobowiązany jest do poinformowania organizatora o zmianie danych kontaktowych.
 16. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 17. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej a także z wykorzystamiem metod i technik kształcenia na odległość.


Jak zapisać się na szkolenie?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem szkolenia.
 2. Poprawnie wypełnij kwestionariusz zgłoszenia, który jest do pobrania tutaj
 3. Prześlij formularz zgłoszeniowy udziału na adres: biuro@galjan.net.pl lub faksem 22 7847040.
 4. Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (do 24h)
 5. Do trzech dni od daty zgłoszenia wpłać zaliczkę w wysokości 200 złotych.
 6. Całość kwoty za szkolenie należy uregulować do dnia rozpoczęcia szkolenia.
   

Podany przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji adres e-mail będzie podstawowym adresem do komunikowania się z Państwem.

Obecnie, tzn. od stycznia 2014r ułatwiono dostęp do zawodu detektywa (zrezygnowano ze zdawania egzaminu przed Komisją powoływaną przez Komendanta Głównego Policji). Nowy program szkolenia zakłada odbycie szkolenia w ilości 50 godzin dydaktycznych, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do komendanta wojewódzkiego Policji (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania). W przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do Komendanta Stołecznego Policji.

Wymagania dla kandydatów:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat


Zajęcia prowadzimy:

 1. W Komornicy koło Legionowa (dawne TGW w Dębem) Obiekt liczy 11 hektarów, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego i Centrum Szkolenia Policji. Najbliższe miasto to : Legionowo, Serock i Nowy Dwór Mazowiecki. Obiekt oddalony jest od Warszawy o ok. 15km. (akwen wodny, sala sportowa, korty, boisko, siłownia, tenis stołowy). Zajęcia – w systemie przedpołudniowym i popołudniowym. Możliwość z wyżywieniem i zakwaterowaniem
 2. W ośrodku zamiejscowym w Wyszkowie ul. Geodetów 45
 3. W Warszawie – ul. L.Hirszfelda 11

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa przeprowadzane jest na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001r o usługach detektywistycznych (Tj.Dz.U. z 2020r. poz.129 z późn. zm) i Rozporządzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z 2013r. poz.1638, Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2004r. Nr 196,poz.2020 Tj. Dz.U. z 2016r. poz.99 późn.zm.).
Kadrę wykładowców stanowią oficerowie (wykładowcy) z uprawnieniami pedagogicznymi z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy występują z wnioskiem do Policji o wydanie licencji detektywa.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor Ośrodka Szkolenia GALJAN Jan Galant tel. 602 750 796\Pe-mail: dyrektor@galjan.net.pl.

Program Szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

Temat I: Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Organy ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
 2. Obowiązki detektywa.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.
   

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.