Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Galjan system ochrona

Mamy przyjemność poinformować Państwa o działalności Firmy Ochrony Osób i Mienia GALJAN SYSTEM OCHRONA.
Firma nasza jest wysoko wyspecjalizowanym podmiotem dysponującym fachową i doświadczoną kadrą oraz najwyższej klasy sprzętem. Działalność na rynku ochrony osób i mienia podjęliśmy w 2001 roku, KONCESJA MSWiA Nr. L-1929/00.

Kilku letnia obecność na rynku stanowi wyłącznie o bogatym doświadczeniu w wykonywaniu usług ochrony. Pozwalam sobie złożyć na Państwa ręce ofertę współpracy, której realizacja będzie zwieńczać najlepsze atrybuty naszej firmy GALJAN SYSTEM OCHRONA: "wieloletnie doświadczenie i nowatorstwo". Jesteśmy przekonani, że dowiedziemy trafności Państwa decyzji o powierzeniu nam swojego bezpieczeństwa.

Fizyczna ochrona osób i mienia

Ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Usługa ta na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej przemianie związanej w głównej mierze z nowymi oczekiwaniami naszych Klientów oraz ciągłym rozwojem infrastruktury zabezpieczeń technicznych. Zjawisko to świadczy
o dojrzewaniu rynku ochrony w Polsce, a także o dobrze spełnionej misji liderów tego rynku, którzy skutecznie narzucą odpowiednie standardy i kierunki jego rozwoju.
Firma GALJAN SYSTEM OCHRONA wychodzi naprzeciw tym wymogom
i z wielką powagą traktuje swoją misję. Powyższe zobowiązanie obliguje nas do kreowania najlepszych standardów usługi poprzez profesjonalne przygotowanie realizacji, polegające na stworzeniu skutecznego planu ochrony, dokładnej weryfikacji pracowników, szkoleniu i konstruktywnym nadzorze. Skuteczny plan ochrony jest zwykle wynikiem doświadczenia jego twórców, znajomością dostępnych rozwiązań, oraz odpowiedniego rozpoznania zagrożeń. Ważnym elementem jest dobra współpraca poszczególnych komórek firmy, które biorą udział w jego tworzeniu, a także umiejętność nierutynowego traktowania poszczególnych zagadnień.
Ochrona fizyczna realizowana w oparciu o rzetelnie przygotowany plan ochrony
z opracowanymi procedurami, uzupełniona zabezpieczeniami technicznymi jest najskuteczniejszą formą ochrony i sprawdza się nawet w bardzo "wymagających" obiektach.
Pracownicy Ochrony Fizycznej prowadzą działania prewencyjne mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia przestępstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód. Stały, bezpośredni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancją jego bezpieczeństwa. System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analiz potrzeb i potencjalnych zagrożeń. Na zlecenie Klientów przygotowujemy ekspertyzy stanu zabezpieczenia obiektów.
Wysoko wykwalifikowany personel ochrony zajmuje się obsługą zainstalowanych w obiektach systemów zabezpieczeń technicznych. Wsparciem dla ochrony fizycznej są patrole interwencyjne, które wzywane są w każdym uzasadnionym przypadku.
Personel ochrony Galjan System Ochrona jest jednolicie umundurowany, wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz środki łączności zapewniające niezawodną łączność z całodobowym centrum dyspozytorskim. Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz interesu Klienta, z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej. Ochrona Fizyczna jest wyspecjalizowana przede wszystkim w następujących segmentach rynku:

 • Administracja (biurowce, urzędy)
 • Dystrybucja, transport i logistyka
 • Handel (centra handlowo-rozrywkowe, sieci sklepów)
 • Przemysł
 • Szkoły i placówki kulturalno -oświatowe

Ochroną fizyczną obejmujemy także domy prywatne i imprezy masowe. Galjan System Ochrona specjalizuje się również w usługach z zakresu ochrony osobistej. Dysponujemy odpowiednio przeszkolonym i doświadczonym personelem oraz dużą praktyką w tej dziedzinie ochrony.
System ochrony w obiektach obsługiwanych przez Galjan System Ochrona poddawany jest szczegółowej kontroli wewnętrznej. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ochrony sprawuje Szef Ochrony Obiektu, będący zwierzchnikiem pracowników realizujących zadania na terenie obiektu. Jest on odpowiedzialny za całokształt pracy ochrony, a także za bezpośredni kontakt z Klientem. Ciągłość kierowania ochroną obiektu zachowana jest przez 24 godziny na dobę dzięki pracy Dowódców Zmian. Bezpośrednim przełożonym Szefa Ochrony Obiektu jest Menedżer Ochrony Fizycznej.

Elektroniczne systemy alarmowe

Systemy sygnalizacji włamania i napadu w połączeniu z monitorowaniem
i interwencją załóg stały się jedną z najpopularniejszych form ochrony. Dzięki szerokim możliwością technicznym jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszelkiego rodzaju obiekty uwzględniając cykl pracy i tryb życia ich użytkowników. Stanowią jednocześnie jeden z najtańszych i najbardziej efektywnych sposobów ochrony. Do Państwa dyspozycji oddelegowujemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy wykonają profesjonalny projekt systemu, uwzględniając Państwa indywidualne potrzeby i cechy obiektu. Osoby te posiadają niezbędne predyspozycje poparte wieloletnim doświadczeniem oraz systematycznym szkoleniem, Komórką odpowiedzialną za dydaktyczne przygotowanie naszych specjalistów jest Dział Techniczny, do którego oprócz prac związanych z montażem, serwisem i konserwacją systemów alarmowych należy:

 • Wyszukiwanie innowacji technicznych,
 • Selekcja i testowanie najlepszych produktów pod względem technicznym,
 • Kompleksowe szkolenie specjalistów z zakresu wiedzy o nowym produkcie.

Zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne to gwarancja bezpiecznego funkcjonowania każdego obiektu. Wypracowaliśmy niezawodne rozwiązania techniczne dostosowane do wszelkiego rodzaju placówek: od mieszkań i domów jednorodzinnych poprzez sklepy, hurtownie, magazyny, biura, przedsiębiorstwa produkcyjne , administrację publiczną i samorządową, szkoły.
Nasze długoletnie doświadczenie zaowocowało metodami działania dostosowanymi do poziomu zagrożenia obiektu. Na podstawie analizy zagrożeń proponujemy rozwiązania dla konkretnego segmentu rynku i poszczególnych obiektów.
Specyfika obiektu wymaga systemowego podejścia - bez względu na jego wielkość czy przeznaczenie. Inne zabezpieczenia stosuje się bowiem w np. banku, a inne w firmie spedycyjnej, centrum handlowym czy w magazynie paliw.
Zastosowanie odpowiednich systemów pozwala zdalnie nadzorować bezpieczeństwo w chronionym obiekcie: kamery umożliwiają obserwację zagrożonych miejsc bez narażania się na napad, bramy i bariery garażowe działają automatycznie po przeliczeniu zajętych miejsc parkingowych, elektroniczna kontrola dostępu skutecznie chroni przed niepowołanymi osobami.

Oferujemy:

Ekspertyzy poziomu zabezpieczeń technicznych; analizy potencjalnych zagrożeń; audyt bezpieczeństwa zarówno obiektów istniejących, jak i będących w fazie budowy.

Projektowanie i instalacje z zakresu:

 • systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
 • telewizji przemysłowej (CCTV) z cyfrową rejestracją obrazu,
 • kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
 • wykrycia pożaru i gazu,
 • zintegrowanych systemów zabezpieczeń technicznych,
 • zabezpieczeń mechanicznych;
 • okresowe przeglądy konserwacyjne (gwarancyjne i pogwarancyjne);


Monitorowanie i interwencja

Monitoring to zdalna obserwacja elektroniczna wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi. Polega on na odbiorze sygnałów z lokalnych systemów alarmowych przesyłanych drogą radiową i przekazywaniu ich do wskazanych przez Zleceniodawcę odbiorców. Standardowo o odebranych sygnałach informowane są odpowiednie służby: Agencja Ochrony, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz Zleceniodawca, lub inna osoba wskazane w karcie alarmowej obiektu np. konserwator systemu alarmowego. W dobie narastającej przestępczości i zwiększonej bezwzględności działań sprawców przy jednoczesnym braku reakcji ze strony otoczenia na "wyjące" niezależne sygnalizatory alarmu, jedynym rozwiązaniem zapewniającym reakcję stało się korzystanie z usług stacji monitorującej. Stacja zapewnia natychmiastowe powiadomienie wskazanych służb, a tym samym zapewnia reakcję na zdarzenie. Dodatkowo gromadzone w bazach danych stacji monitorującej wszelkie informacje i sygnały przychodzące z obiektu, pozwalają skontrolować np. terminy włączeń i wyłączeń systemów zabezpieczeń, określić, kto i kiedy otwierał lub zamykał obiekt, przeanalizować historię zdarzeń w obiekcie itp.

Jest kilka firm na rynku, w których kładzie się bardzo duży nacisk na dobór Agentów, sprawność, mobilność i metodykę szkoleń grup interwencyjnych. Jesteśmy jedyną Agencją Ochrony, która dla bezpieczeństwa naszych Zleceniodawców gwarantuje w przypadku zagrożenia interwencje trzech niezależnych grup, tak, aby w przypadku wystąpienia zdarzeń celowych lub losowych, czas reakcji był minimalny.

Instrukcja ochrony

Wyznacza główne zadania ochrony na terenie obiektu, przypisując je do poszczególnych posterunków. Proponowany przez nas system ochrony zakłada szczególną rolę Szefa Ochrony obiektu. Szef Ochrony w ramach swych obowiązków jest zwierzchnikiem pozostałego personelu ochrony, jest też jednoosobowo odpowiedzialny za całokształt pracy ochrony, jest również główną osobą kontaktującą strony Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Szef ochrony wynagradzany jest w sposób odmienny od pozostałego personelu ochrony. Wariant taki został przez nas sprawdzony i przynosi bardzo dobre rezultaty. Ciągłość kierowania ochroną obiektu jest zachowana przez 24 godziny na dobę poprzez osoby Dowódców zmian, przejmujących zadania od Szefa ochrony. Ponadto instrukcja Ochrony precyzuje procedury interwencji w przypadku konkretnych zagrożeń (pożar, sabotaż, kradzież, włamanie, awarie, zamach terrorystyczny, etc.), lub zdarzeń. Określa sposób umundurowania i wyposażenia pracownika ochrony. Personel ochrony stacjonarnej jest umundurowany w sposób standardowy, w zależności od typu i charakteru obiektu. Każdy z pracowników jest zobligowany do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora osobistego z podaniem imienia, nazwiska i funkcji. Wyposażenie osobiste obejmuje również (w zależności od typu obiektu): środki łączności, broń palną lub gazową, latarkę, czytnik punktów kontrolnych. Posterunki ochrony (w zależności od typu posterunku i typu obiektu chronionego) są wyposażone w dokumentację (dziennik ochrony, rejestry, ewidencje, etc.), terminal i drukarkę do obsługi systemu kontroli obchodów, radio stacjonarne oraz apteczkę pierwszej pomocy.