Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Oferta szkoleniowa dla straży gminej (miejskiej )

Ośrodek Szkolenia GALJAN przedstawia ofertę szkolenia dla strażników gminnych (miejskich). W ramach szkoleń doskonalenia zawodowego oraz szkoleń specjalistycznych strażników gminnych (miejskich) z zakresu wykonywanych zadań służbowych, w celu podniesienia ich kwalifikacji, oraz utrwalenia umiejętności niezbędnych na określonych stanowiskach służbowych.

 

 

 • szkolenia doskonalenia umiejętności strzeleckich z broni palnej krótkiej,
 • szkolenia sprawności fizycznej,
 • szkolenia z zasad organizacji i wykonywania konwoju,
 • szkolenia z organizacji i wykonywania ochrony obiektu,
 • szkolenia z zakresu ruchu drogowego,
 • szkolenia z taktyki i techniki interwencji,
 • szkolenia z zasad współpracy i organizacji wspólnych działań z Policją,
 • szkolenia z zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • szkolenie w zakresie posługiwania się wielofunkcyjną pałką typu Tonfa,
 • szkolenie z taktyki i techniki wykorzystania psów służbowych,
 • szkolenie z asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych (agresja),
 • szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego,
 • szkolenie ze znajomości prawa pracy, prawa karnego i prawa wykroczeń na zajmowanym stanowisku,
 • szkolenie oskarżycieli publicznych występujących przed sądem,
 • szkolenie dyżurnych Straży Miejskich,
 • szkolenie dla komendantów i osób pełniących kierownicze funkcje w Straży Gminnej (Miejskiej),
 • szkolenie z zakresu monitoringu i fotoradarów,
 • szkolenie na licencję detektywa,
 • szkolenie specjalistyczne dla detektywów,
 • szkolenie z obsługi paralizatora.

 

U W A G A ! Zgłoszenia na szkolenia specjalistyczne prosimy przesyłać w terminie nie późniejszym

                   niż  2 tygodnie przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

 

 

TASER, PARALIZATOR

Szkolenie z obsługi , użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładnianie osób za pomocą energii elektrycznej ( PARALIZATOR, TASER ). Podstawy prawne użycia i wykorzystania Paralizatora, Tasera.

(Termin do uzgodnienia) 

• Zasady bezpieczeństwa,
• Zasady działania paralizatora , Tasera ,
• Skutki zdrowotne uzycia i wykorzystania paralizatora .Tasera,
• Zagrożenia oraz pozytywne aspekty użycia i wykorzystania paralizatora ,Tasera,
• Trening reakcji na zagrożenie,
• Strzelanie z paralizatora,Tasera do pozoranta,
• Stosowanie technik interwencyjnych wobec napastnika.

Taser, paralizator – skuteczny i bezpieczny środek przymusu bezpośredniego wykorzystywany w Policji, Straży Miejskiej i Ochronie fizycznej. Skuteczny, gdyż w kilka sekund można obezwładnić osobę, wobec której podejmowana jest interwencja. Bezpieczny, ponieważ wiązka prądu elektrycznego wysyłanego z tasera nie powoduje obrażeń ciała. Instruktorzy prowadzą szkolenie z obsługi tego urządzenia, aby każdy Strażnik Miejski ,pracownik Ochrony fizycznej, który go używa, robił to pewnie, skutecznie i bezpiecznie.

Jednodniowe szkolenie podzielone jest na dwie części. W pierwszej , teoretycznej słuchacze zapoznają się z podstawami prawnymi użycia i wykorzystania paralizatora-testera, jego budową , właściwościami oraz sposobem działania na osobę obezwładnianą. Zakończona jest testem, którego wynik pozytywny pozwoli słuchaczom przystąpić do drugiego etapu szkolenia. Druga część ma charakter praktyczny, podczas której słuchacze opanowują umiejętności związane ze sposobem noszenia urządzenia , jego obsługi, taktyki użycia,a co najważniejsze oddania celnego strzału w kierunku osoby agresywnej.

Szkolenie prowadzi instruktor Policji.

 

 

Szkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego

(Termin do uzgodnienia)

 

Coroczne statystyki z zakresu działalności straży gminnych (miejskich) wskazują, iż wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji stanowią największy odsetek ujawnianych przez strażników czynów zabronionych. Niestety brak odpowiedniego szkolenia specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego oraz ograniczone do niezbędnego minimum lokalne policyjne szkolenia w ramach ubiegania się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, przy nieustannie zmieniających się przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym powodują, iż strażnicy niejednokrotnie nie są w efektywny sposób realizować niniejsze obowiązku służbowe. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom straży gminnych (miejskich) opracowano specjalistyczny kurs specjalistyczny o z zakresu ruchu drogowego ukierunkowany stricte na specyfikę pracy straży.

Kurs realizowany będzie w systemie stacjonarnym. Trwać będzie 2 dni. Program zawiera 20 godzin szkoleniowych, w skład których wchodzić będą zajęcia teoretyczne jak również praktyczne z zakresu taktyki przeprowadzania kontroli ruchu drogowego, symulacji zdarzeń, sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, sporządzania dokumentacji służbowej itp.

Zakres kursu specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego obejmować będzie omówienie następujących zagadnień:
 akty prawne regulujące zagadnienie ruchu drogowego,
 uprawnienia kontrolne strażników straży gminnych (miejskich),
 aspekty prawno-organizacyjne związane z żądaniem od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie,
 sprawdzenie wykonania obowiązków określonych a art. 78 ust. 2 p.r.d. (nabycie/zbycie pojazdu, zmiana stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, etc),
 usuwanie pojazdów,
 ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,                                                                                                                                                                                                 omówienie strefy ruchu, zamieszkania.
 zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym.


Dodatkowo szkolenie wzbogacone zostanie o następujące zajęcia praktyczne w plenerze:
 zasady przeprowadzania kontroli w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego,
 kontrola ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz uczestnika ruchu naruszającego wybrane przepisy,
 kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 technika i taktyka kontroli drogowej – symulacje,
 zabezpieczanie miejsca zdarzenia – pokaz,
 sprawdzanie dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,                                                                                                                                                                                               legitymowanie uczestnika ruchu oraz wydawanie poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i jego zachowania.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie dla  osób pełniących funkcje kierownicze  w Straży Gminnej (Miejskiej)

(Termin do uzgodnienia)

 

Jak pokazuje praktyka, kilka razy w roku nowelizowane są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o strażach gminnych. Także ustawa - Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw, podlegają ciągłym zmianom mającym istotny wpływ na funkcjonowanie straży gminnych (miejskich).

Celem szkolenia jest tym samym przybliżenie kadrze kierowniczej straży gminnych (miejskich) nowych regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania straży gminnych (miejskich), interpretacja zawartych w nich rozwiązań oraz przybliżenie powodów i celów jakimi kierował się ustawodawca, wprowadzając te zmiany.

Szkolenie pomoże w prawidłowym wdrożeniu znowelizowanych przepisów do działalności podległych jednostek. Stanowi jednocześnie możliwość do wymiany doświadczeń i dyskusji nt. wątpliwości w interpretacji określonych stanów prawnych.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym "kontrola publicznego transportu zbiorowego", "kary pieniężne"

(Termin do uzgodnienia)

 

Z dniem 1 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza zmiany m. in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, dokonaną zmianą ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z dniem 1 marca 2011 r. do zadań straży będzie należała kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

Uprawnienia w powyższym zakresie straż gminna (miejska) nabędzie poprzez dodanie do art. 11 ust. 1 ustawy o strażach gminnych, po pkt 2 - pkt 2a.

Powyższe w praktyce oznacza, że strażnik straży gminnej (miejskiej) nabędzie uprawnienia do:

 • kontroli, w ograniczonym zakresie, publicznego transportu zbiorowego,
 • nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Szkolenie przybliży strażnikom gminnym (miejskim) nowe regulacje prawne oraz uprawnienia wynikające z nowelizacji ustawy o strażach gminnych. Wskaże zasady i tryb dokonywania kontroli publicznego transportu zbiorowego, a także przybliży zasady nakładania kar pieniężnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie, kafeteria i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia

(Termin do uzgodnienia)

 

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o strażnikach gminnych (miejskich) chcących ugruntować swoją wiedzę z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia, jak również dla tych strażników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w straży i chcieliby poszerzyć wiedzę w tym zakresie, w sposób gwarantujący prawidłowe wykonywanie czynności służbowych.

Dwudniowe szkolenie obejmuje swoim programem całościową wiedzę na temat postępowania mandatowego, w tym zagadnienia dotyczące:

 • organów i podmiotów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze postępowania mandatowego ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień straży gminnych (miejskich);
 • przesłanek postępowania mandatowego;
 • rodzajów mandatów karnych;
 • wysokości mandatów karnych;
 • zbiegu wykroczeń i zbiegu przepisów ustawy;
 • czynności podejmowanych w ramach postępowania mandatowego;
 • dokumentowania czynności wyjaśniających w toku postępowania mandatowego;
 • gospodarki mandatowej;
 • uchylenia prawomocnego mandatu karnego;
 • najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu mandatowym.
   

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i szeregu ćwiczeń praktycznych, opartych m. in. na scenkach sytuacyjnych, przybliżających praktyczne aspekty postępowania mandatowego.

Treści szkolenia oparte są o obowiązujące przepisy prawa, orzecznictwo sądów powszechnych i doktrynę, a także stanowiska resortu spraw wewnętrznych, resortu sprawiedliwości i Komendy Głównej Policji.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie oskarżycieli publicznych.

(Termin do uzgodnienia)

 

Intencją szkolenia jest przygotowanie strażnika gminnego/miejskiego do profesjonalnego reprezentowania swojej jednostki w postępowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Prowadzone przez doskonałych szkoleniowców policyjnych w oparciu o wzory analogicznych szkoleń przeznaczonych dla policjantów. Szkolenie poświęcone jest praktycznym umiejętnościom przydatnym każdemu strażnikowi który w praktyce wykonuje czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, stosującego postępowanie mandatowe, czy środki oddziaływania pozakarnego. Szkolenie obejmuje programem czynności wyjaśniające oraz udział strażnika jako oskarżyciela publicznego w szeroko rozumianym postępowaniu sądowym. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autentyczne akta spraw sądowych, wyroki sądów, a przy tym oparte na casusach i ćwiczeniach.

W ramach ćwiczeń (zajęć warsztatowych), każdy z uczestników szkolenia przygotowuje w oparciu o analizę materiału (autentyczne akta spraw sądowych z wyrokami) mowę końcową i wygłasza ją przed pozostałymi słuchaczami. Wystąpienia są nagrywane a następnie poddawane wspólnej analizie i ocenie pod kątem kompetencji strażnika jako oskarżyciela. Ponadto słuchacz sporządza dokumentację procesową, środki odwoławcze i środki zaskarżenia od rozstrzygnięć sądowych, a po sporządzeniu tej dokumentacji, jako wzór zabiera z sobą do jednostki.

Z uwagi na dynamicznie zmieniający się stan prawny, odnoszący się do funkcjonowania oraz uprawnień straży gminnych (miejskich), uczestnicy szkolenia zapoznawani są na bieżąco z interpretacjami ustawy o strażach gminnych, ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jak też nowelizacjami ustaw odnoszącymi się do ich funkcjonowania.

Czas trwania- 2 dni , 20 godzin dydaktycznych.

 •   przyjazd do ośrodka może nastąpić dzień wcześniej, po godzinie 16.00.
 • 1 dzień - 10 godzin dydaktycznych
 • 2 dzień - 10 godzin dydaktycznych

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Koszt  szkolenia ( 20 godzin dydaktycznych ) wynosi 650 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie).

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

 

Taktyka i techniki przesłuchań metodą FBI
 
w sprawach o wykroczenia

(Termin do uzgodnienia)

 

Nikt nie uczy strażnika gminnego (miejskiego) rozmowy z obywatelem, świadkiem wykroczenia, osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia, czy sprawcą wykroczenia w stosunku, do którego istnieje konieczność podjęcia czynności na miejscu zdarzenia. Niejednokrotnie od pierwszego kontaktu z taką osobą zależy to, ile strażnik dowie się o przebiegu zdarzenia, czy ustali jego okoliczności, a także, czy uda się jemu ustalić osobę odpowiedzialną za naruszenie przepisów prawa. Kierowani presją czasu, czy rutyną niejednokrotnie dążymy do szybkiego zakończenia czynności nie zważając na fakt, że brak naszej cierpliwości udaremnia nam często ustalenie stanu faktycznego zdarzenia, udaremnienia jego skutków, czy zapobieżenia powstaniu czynu zabronionego w przyszłości. Nie zdajemy sobie sprawy, że prawidłowe wykonywanie czynności służbowych nie może być pozbawione empatii, czysto ludzkiego zainteresowania obywatelem, który zwraca się do nas z problemem. Nigdy nie wiemy, czy osoba, która dziś jest naszym sprawcą, jutro nie stanie się głównym świadkiem w ważnej dla nas sprawie. Od postawy strażnika zależy, czy ta osoba wróci do nas z cenną informacją, czy będzie milczeć, kierowana pamięcią o złym pierwszym kontakcie z nami. Szkolenie ma na celu wskazanie słuchaczom sposobów rozmowy z obywatelem, który jest świadkiem zdarzenia, jego sprawcą, czy wręcz osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia, który posiada wiedzę nas interesującą, choć odmawia współpracy. Uczestnicy szkolenia poznają zasady rozmowy i przesłuchań. W ramach ćwiczeń słuchacze doświadczą emocji, jakie kierują świadkiem oraz sprawcą wykroczenia. Poznają zasady dobrego słuchania, zadawania pytań i wyciągania wniosków. Szkolenie, poprzez wskazanie technik przesłuchań wskaże jego uczestnikom, jak ulotną jest pamięć ludzka i, że fakt, że czasami ktoś uparcie twierdzi, że nie pamięta wcale nie oznacza, że mija się z prawdą. Szkolenie umożliwi słuchaczom wydobywanie z pokładów pamięci ich rozmówców szczegółów zdarzeń i układania ich przebiegu chronologicznie.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 600 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.


Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia "krok po kroku"

( Termin do uzgodnienia)

 

Adresatem szkolenia są organy upoważnione mocą ustawy do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, wnoszenia i popierania wniosku o ukaranie do sądu oraz wnoszenia środków zaskarżenia od wyroków sądu.

Szkolenie skupia się na podstawowych zasadach prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.  Poszerza wiedzę z zakresu zasad dokumentowania faktu ujawnionego wykroczenia, ustalania istotnych okoliczności zdarzenia oraz świadków. W prosty sposób pokazuje zasady procesowe związane z kolejnymi etapami prowadzenia czynności wyjaśniających.

Przybliża praktyczne umiejętności sporządzania dokumentacji procesowej, w tym:

 • protokołu przesłuchania świadka wykroczenia,
 • protokołu przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia,
 • protokołu konfrontacji i okazania,
 • wniosku o ukaranie

jak również innej, związanej z zakończeniem czynności wyjaśniających, np.:

 • poprzez odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu i sporządzenie pism adresowanych do pokrzywdzonych i osób zawiadamiających;
 • związanej z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

Szkolenie pozwala zaprzyjaźnić się z procedurą wykroczeniową, dokumentami procesowymi, obowiązkami organu uprawnionego do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Daje gwarancję prawidłowego 'krok po kroku" prowadzenia tych czynności.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.
Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie służby patrolowej i dzielnicowych.

(Termin do uzgodnienia)

 

ZASADY ORGANIZACJI ORAZ PEŁNIENIA SŁUŻBY PATROLOWEJ I OBCHODOWEJ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ/ MIEJSKIEJ

Podstawową formą pełnienia służby przez strażników miejskich jest służba patrolowa oraz obchodowa. Wybór jednej z tych form zależy od rodzaju oraz organizacji danej jednostki Straży Gminnej (Miejskiej) . Paradoksalnie ta zasadnicza część działalności Straży Gminnej nie ma podparcia w systemie legislacyjnym. Aktualnie patrolowanie oraz służba obchodowa pełnione przez strażników miejskich opierają się na doświadczeniach policyjnych jako tak zwanej "dobrej praktyce". Przepisy policyjne dotyczące powyższej tematyki są bardzo często modyfikowane i uaktualniane, dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Biorąc pod uwagę powyższe potrzeba uzupełniania wiedzy przez strażników miejskich z zakresu służby patrolowej i obchodowej wydaje się oczywista.

Zagadnienia tematyczne:

 • Zasady organizacji służby w jednostkach Straży Miejskiej.
 • Straż miejska jako organizacja hierarchiczna.
 • Służba patrolowa a obchodowa.
 • Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Plan dyslokacji służby.
 • Przygotowanie strażnika miejskiego do służby.
 • Odprawa do służby.
 • Taktyka pełnienia służby patrolowej oraz obchodowej.
 • Zasady podejmowania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
 • Zasady i sposoby sporządzania dokumentacji służbowej.
 • Nadzór i kontrola nad strażnikami miejskimi pełniącymi służbę patrolową i obchodową.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie z zakresu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

(Termin do uzgodnienia)

 

Szkolenie z zakresu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych jest niezbędnym elementem prawidłowego i efektownego wykorzystania monitoringu miejskiego. Aby prawidłowo pełnić obowiązki na tego typu stanowiskach należy uzyskać wiedzę z zakresu podstaw prawnych regulujących tę tematykę, obsługi urządzeń rejestrujących, właściwej oceny zdarzenia oraz prawidłowej gradacji ważności zdarzeń. Bardzo istotnym jest również poznanie zasad dokumentowania oraz przechowywania zarejestrowanego obrazu zdarzeń. Prawidłowe i efektywne wykorzystanie często bardzo kosztownej inwestycji publicznej rodzi zadowolenie i poprawia poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie. A to przecież cel nadrzędny między innymi władz samorządowych.

Zagadnienia tematyczne:

 • Podstawy prawne regulujące sposób obserwowania i rejestrowania obrazu w miejscach publicznych.
 • Podmioty uprawnione do obserwowania i rejestrowania obrazu w miejscach publicznych.
 • Różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem.
 • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną ze względu na brak winy.
 • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną ze względu na brak bezprawności czynu.
 • Kwalifikowanie prawne czynów zabronionych.
 • Zasady gradacji ważności zarejestrowanych zdarzeń.
 • Zasady postępowania w przypadku zarejestrowania czynu zabronionego.
 • Zasady przechowywania zarejestrowanego obrazu zdarzeń.
 • Taktyka pracy na stanowisku przeznaczonym do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 • Zasady oraz sposoby dokumentowania informacji z przebiegu czynności obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 • Ochrona danych osobowych

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie z zakresu przeprowadzania interwencji przez strażników gminnych/miejskich.

(Termin do uzgodnienia)

 

Interwencja to najogólniej szybkie przybycie funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia i doprowadzenie zastanej sytuacji do zgodnej z prawem. Taka doktrynalna definicja nie wyczerpuje wszystkich elementów i cech interwencji oraz zagrożeń z nią związanych. Strażnicy Miejscy mają obowiązek reagowania na naruszenie prawa, co jest w istocie podjęciem przez nich interwencji. Szkolenie z zakresu przeprowadzania interwencji ma za zadanie uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy dotyczącej kwalifikowania prawnego czynów oraz taktyki przeprowadzania interwencji. Trafne zakwalifikowanie czynu wpływa na bezpieczeństwo prawne interweniujących strażników a zastosowanie odpowiedniej taktyki poprawia ich bezpieczeństwo.

Zagadnienia tematyczne:

 • Przypomnienie ustawowych uprawnień i obowiązków Straży Miejskiej.
 • Definicja interwencji Straży Miejskiej.
 • Omówienie różnic pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem.
 • Kwalifikowanie prawne czynów zabronionych.
 • Rodzaje oraz cechy interwencji.
 • Bezpieczeństwo prawne i fizyczne interweniujących funkcjonariuszy.
 • Zasady podejmowania interwencji w różnych miejscach i sytuacjach.
 • Zasady podejmowania interwencji względem różnych kategorii osób.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach typowych i atypowych.
 • Zasady dokumentowania czynności interwencyjnych.
 • Postępowanie mandatowe jako jeden ze sposobów zakończenia interwencji.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
Nowy tryb usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela

(Termin do uzgodnienia)

 

1. Ogólne omówienie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym analiza korelacji między drogami publicznymi a drogami wewnętrznymi oraz strefą zamieszkania i strefą ruchu.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących usuwania pojazdu z drogi na koszt właściciela lub posiadacza w trybie określonym w przepisie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym:

 • przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela lub posiadacza,
 • obowiązki informacyjne gminy w zakresie zawiadamiania o planowanym usunięciu pojazdu z drogi,
 • tryb postępowania w sprawie usuwania pojazdu z drogi na koszt właściciela lub posiadacza,
 • określenie kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela lub posiadacza oraz egzekucja tych kosztów.

3. Analiza regulacji prawnych dotyczących usuwania pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach wskazanych w przepisie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym:

 • przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela,
 • tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu,
 • omówienie regulacji prawnych dotyczących warunków prowadzenia parkingu strzeżonego, o którym mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • unieruchomienie pojazdu przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,
 • obowiązki informacyjne starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi,
 • przesłanki i tryb orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
 • określenie kosztów związanych z usunięciem, przemieszczeniem lub unieruchomieniem pojazdu oraz egzekucja tych kosztów (omówienie przykładowej decyzji o zapłacie kosztów).

4. Problemy związane z procedurą wyboru podmiotów uprawnionych do usunięcia, przemieszczenia lub unieruchomienia pojazdu na zasadach określonych w przepisach art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym:

 • możliwe tryby wyłaniania tych podmiotów,
 • postępowanie odwoławcze,
 • omówienie przykładowej umowy na świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania lub unieruchamiania pojazdów.

5. Roszczenia właściciela lub posiadacza pojazdu:

 • w przypadku usunięcia, przemieszczenia lub unieruchomienia pojazdu z naruszeniem przepisów prawa,
 • w przypadku niezgodnego z prawem przejęcia pojazdu na własność gminy lub orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

6.Kontrola ruchu drogowego.

7. Postępowanie w przypadku naruszeń na drogach wewnętrznych.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie, kafeteria i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego.

( Termin: w zależności od potrzeb)

 

Ośrodek organizuje przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 listopada 2019r. (Dz.U. 2019r.,poz.2141 z póź. zm )w sprawie kontroli ruchu drogowego, które uwzględnia zmiany wprowadzone w przepisach ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego.

Szkolenie prowadzą funkcjonariusze - wykładowcy Policji, specjaliści z zakresu ruchu drogowego, współpracujący z MSWiA, strażami gminnymi/miejskimi w zakresie ruchu drogowego.

Koszt 1 dniowego szkolenia wynosi 250 złotych. Z wyżywieniem i noclegiem 360zł.

Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Szkolenia takie prowadzimy również w jednostkach straży miejskiej.

Ukończenie szkolenia daje możliwości otrzymania od komendanta powiatowego(miejskiego) upoważnienia do kontroli ruchu drogowego.

 

Nowe trendy szkolenia z zakresu taktyki i technik interwencji.

(Termin do uzgodnienia)

Zagadnienia tematyczne:

 • Bezpieczeństwo osobiste i prawne wykorzystania środków przymusu bezpośredniego podczas interwencji.
 • Taktyka współdziałania w patrolu mieszanym funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji podczas przeprowadzania interwencji z uwzględnieniem uprawnień poszczególnych służb.
 • Działania prewencyjne Straży Miejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.
 • Doskonalenia użycia środków przymusu bezpośredniego podczas interwencji w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych.
 • Zapoznanie się z nowymi środkami przymusu bezpośredniego w służbach mundurowych oraz możliwościami ich wykorzystania w służbie Strażników Miejskich.

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

Koszt 3 dniowego szkolenia ( piątek , sobota , niedziela) wynosi 650 złotych w tym (wyżywienie i nocleg).

Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia z zakresu taktyki i techniki interwencji w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie z wybranych zagadnień z programu szkolenia podstawowego dla strażników gminnych/miejskich w ramach doskonalenia zawodowego.

(Termin do uzgodnienia)

 

Program szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wybrane zagadnienia z prawa wykroczeń (postępowanie mandatowe, sporządzanie wniosku o ukaranie do Sądu) - 10 godz.
 • Wybrane zagadnienia z prewencji w oparciu o nowe uregulowania prawne dotyczące Ustawy o strażach gminnych - 10 godz.
 • Wybrane zagadnienia z ruchu drogowego - 10 godz.
 • Organizacja pracy oraz rola i zadania dyżurnych w straży - 6 godz.
 • I pomoc przedmedyczna - 6 godz.
 • Taktyka i technika interwencji - 6 godz.

Szkolenie obejmuje 50 godzin dydaktycznych (5 dni). Całkowity koszt szkolenia, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 600 złotych.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszeń na formularzu pobranym z naszej strony. O konkretnych dniach odbycia szkolenia indywidualnie poinformujemy osoby które zgłoszą udział w/w szkoleniu.

 

Szkolenie udoskonalające w oparciu o nowe uregulowania prawne dotyczące strażników gminnych/miejskich.

(Termin do uzgodnienia)

Zagadnienia tematyczne:

 

 1. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym
  1. nowe definicje,
  2. ruch rowerowy , motorowerowy,
  3. naliza korelacji między drogami publicznymi a strefą zamieszkania i strefą ruchu,
  4. znaki drogowe pionowe i poziome, odpowiedzialność za niezgodne z prawem oznakowanie - art.85a kw,
 2. Kontrola ruchu drogowego
  1. podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego,
  2. postępowanie podczas kontroli,
  3. bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego
  4. omówienie istniejących nieprawidłowości,
 3. Usuwanie pojazdów i blokowanie kół
  1. regulacja prawna usuwania pojazdów z dróg publicznych na koszt właściciela w przypadku wskazanym w art.50a p.r.d,
  2. przesłanki usuwania pojazdów
  3. obowiązek gminy,
  4. egzekucja kosztów
  5. usuwanie na koszt właściciela - art.130a p.r.d,
 4. Uprzywilejowanie w ruchu
  1. podstawy prawne użycia pojazdu uprzywilejowanego,
  2. obowiązki i uprawnienia kierującego pojazdem
  3. wiek kierującego pojazdem,
 5. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego
 6. Postępowanie w przypadku naruszeń na drogach wewnętrznych
 7. Nowelizacja ustawy o strażach gminnych - ważniejsze regulacje, interpretacja poszczególnych zapisów ustawowych,
 8. Nowe uprawnienia strażników gminnych (miejskich) - kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży osoby,
 9. Monitoring wizyjny w strażach gminnych w świetle nowelizacji ustawy o strażach gminnych,
 10. Rozszerzenie uprawnień strażników gminnych (miejskich) w zakresie wykroczeń za które strażnicy mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego.
 11. Procedura postępowania strażników w stosunku do osoby odmawiającej przyjęcia mandatu karnego.
 12. Procedura postępowania strażników gminnych/miejskich w toku postępowania mandatowego w świetle nowych przepisów wykonawczych.
 13. Projektowane zmiany prawa odnoszące się do wykonywania czynności służbowych przez strażników gminnych/miejskich.

Czas realizacji : 20 godzin (ruch drogowy-prawo-prewencja).

Zakładamy możliwość wystąpienia dodatkowych zagadnień w zależności od potrzeb Komendanta Straży Miejskiej.

Szkolenie prowadzą oficerowie Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie kafeteria i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie udoskonalające w oparciu o nowe uregulowania prawne dotyczące strażników gminnych/miejskich.

(Termin do uzgodnienia)

 1. Nowelizacja ustawy o strażach gminnych - ważniejsze regulacje.
 2. Nowe uprawnienia strażników gminnych (miejskich) - kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży osoby,
 3. Monitoring wizyjny w strażach gminnych w świetle nowelizacji ustawy o strażach gminnych,
 4. Rozszerzenie uprawnień strażników gminnych (miejskich) w zakresie wykroczeń za które strażnicy mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego,
 5. Procedura postępowania strażników w stosunku do osoby odmawiającej przyjęcia mandatu karnego.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych (500 zł od osoby).

Szkolenie prowadzi oficer Policji.

 

Szkolenie specjalistyczne dla dużurnych straży gminnych/miejskich.

(Termin do uzgodnienia)

 

Straż Gminna/Miejska jest formacją porządku publicznego, która odnotowuje dynamiczny rozwój. W celu poprawy efektywności oraz jakości pracy niezbędna jest dobra organizacja służby. Aktualnie wyraźnie brakuje jednolitego systemu organizacji służby przez dyżurnych Straży. Fakt ten częściowo wynika ze specyfiki niektórych jednostek, zwłaszcza z liczby etatowej. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych formacji bezpieczeństwa oraz porządku publicznego właściwą organizację służby jest w stanie zagwarantować wyłącznie służba dyżurna. Zadaniem dyżurnego jest bieżąca koordynacja działań podległych jemu strażników co wpływa na poprawę bezpieczeństwa prawnego oraz jakości wykonywanych przez strażników miejskich zadań.

Sprawność działania w zasadzie każdej organizacji zależy od prawidłowej komunikacji między jej częściami, a także między organizacją i otoczeniem. Straż Miejska jest powołana do realizacji określonych zadań, które wiążą się z wymianą informacji z otoczeniem. Z punktu widzenia wymiany informacji dyżurny jednostki odgrywa rolę priorytetową, gdyż nierozerwalnie związany jest z obiegiem zarówno informacji przychodzących spoza Straży, jak i informacji wewnętrznych.

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku dyżurnego jednostki, rozwiązywania problemów zgłaszanych jemu przez interesantów i dokumentowanie wszelkich informacji o zdarzeniach oraz podejmowanie czynności zgodnych z obowiązującym stanem prawnym. Szkolenie ujednolica zakres wiadomości i umiejętności na stanowisku dyżurnego.

Program szkolenia opracowany jest w oparciu o pracę dyżurnych wybranych jednostek Straży Gminnych (Miejskich).

Ramowy program szkolenia:

 1. Organizacja oraz zadania służby dyżurnej.
  1. Podstawy prawne pełnienia służby na stanowisku kierowania.
  2. Podstawowe pojęcia i określenia związane z organizacją służby dyżurnej.
  3. Organizacja służby na stanowisku kierowania.
   • system „8” i „12” godzinne - wady i zalety.
   • jeden czy dwóch dyżurnych.
  4. Zadania służby dyżurnej.
   • przykładowy zakres obowiązków dyżurnego.
  5. Kompetencje kierownika jednostki w zakresie organizacji służby dyżurnej.
  6. Wyposażenie stanowiska kierowania.
  7. Przyjęcie i przekazanie służby.
  8. Zasady dokumentowania służby. Omówienie elektronicznych i papierowych form dokumentowania.
  9. Zasady prowadzenia innej dokumentacji na stanowisku kierowania ( książka dyspozytora, książka wydawania sprzętu łączności, książka wydawania śpb, książka telefonogramów przychodzących i wychodzących, itp.)
 2. Narzędzia informatyczne i radiowe na stanowisku kierowania.
  1. Omówienie elektronicznych systemów informatycznych będących na wyposażeniu straży.
  2. Podstawowe systemy pracy radiowej (simpleks, duo simpleks, tranking-edacs, tetra). Ogólne zasady prowadzenia korespondencji.
  3. Organizacja łączności telefonicznej.
  4. Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania.
  5. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Zgłoszenie o wydarzeniu oraz reakcja na nie.
  1. Zgłoszenie o wydarzeniu.
  2. Reakcje na zgłoszone wydarzenie.
  3. Obsługa zgłaszającego.
 4. Algorytmy czynności dyżurnego w przypadku uzyskania informacji o wybranym zdarzeniu, w tym terrorystycznym i sytuacji kryzysowej.
  1. Systemy powiadamiania alarmowego.
  2. Rola Straży Gminnej/Miejskiej w działaniach na tle innych służb porządkowych.
  3. podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad ochrony obiektów.
  4. Organizacja współpracy ze służbami ratunkowymi i porządkowymi.
  5. Udział przedstawiciela Straży Gminnej/Miejskiej w sztabach kryzysowych.
  6. Omówienie szczegółowo najczęściej występujących zagrożeń: podłożenie ładunku wybuchowego, „podejrzana” paczka, zaginięcie osoby, katastrofa, klęska żywiołowa.
 5. Zarządzanie, nadzór funkcjonalny oraz inne zadania dyżurnego jednostki Straży Gminnej/Miejskiej.
  1. Współdziałanie z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną.
  2. Współdziałanie z innymi służbami i instytucjami.
  3. Przyjmowanie skarg ( osobiście, telefonicznie).
  4. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu.
 6. Dyżurny Straży Gminnej/Miejskiej.
  1. Stres w pracy dyżurnej.
  2. Odporność na stres i przemęczenie.
  3. Asertywność i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Szkolenie prowadzi oficer Policji i komendant Straży Miejskiej.

Koszt 2 dniowego szkolenia ( 20 godzin dydaktycznych ) wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

"Międzynarodowe standardy praw człowieka w Straży Miejskiej".

(Termin do uzgodnienia)

 

Respektowanie i ochrona praw człowieka we współczesnych demokratycznych państwach prawa są nieodzowne. Polska wzięła na siebie prawno-międzynarodowy obowiązek przestrzegania praw człowieka ratyfikując między innymi Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka. Analizując orzecznictwo międzynarodowe można skonkludować, że do jednych z najczęstszych naruszycieli praw człowieka należą szeroko rozumiane służby mundurowe w tym policje municypalne (straże miejskie). Służby mundurowe posiadają wysoce duży katalog uprawnień pozwalających im legalnie wkraczać w sferę praw i wolności człowieka, dlatego znajomość granic własnych kompetencji jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonywania przez nie zadań służbowych a obowiązek ich przeszkolenia spoczywa na tych, którzy je powołują.

Podstawowe szkolenie z zakresu praw i wolności człowieka dla straży miejskich obejmuje głównie takie zagadnienia jak:

 • filozofia i teoria praw człowieka (podstawowe pojęcia)
 • krajowe i międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka
 • międzynarodowe standardy ochrony wybranych praw i wolności człowieka takich jak: prawo do życia, wolność od tortur i innego nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania, prawo do wolności osobistej, prawo do prywatności, wolność zgromadzeń i wolność słowa - w kontekście zdań zawodowych straży miejskiej.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej (dyskusja, analiza dokumentów, analiza konkretnych kazusów głównie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego).

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni znać podstawowe zagadnienia z teorii i filozofii praw człowieka oraz - co jest niezbędne dla praktyki wykonywania zawodu - umieć zastosować podstawowe międzynarodowe standardy ochrony praw i wolności człowieka przy wykonywaniu swoich codziennych zadań zawodowych.

Szkolenie prowadzi  oficer Policji.

Koszt 2 dniowego szkolenia wynosi 550 złotych w tym (wyżywienie i zakwaterowanie). Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Szkolenie z zakresu imprez masowych.

 

 • dla Kierowników do spraw bezpieczeństwa - 50 godzin
 • dla członków służby porządkowej - 24 godziny
 • dla członków służby informacyjnej - 24 godziny

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych (Tj. Dz. U. z 2019r.poz.2171). Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 sierpnia 2011r (Tj. Dz.U. z2017r. poz. 1347) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszeń na formularzu pobranym z naszej strony. O konkretnych dniach odbycia szkolenia indywidualnie poinformujemy osoby które zgłoszą udział w/w szkoleniu.

Prowadzimy również szkolenia w jednostkach na miejscu.

szczegóły szkolenia

U W A G A !

Wszystkie wymienione wyżej szkolenia mogą nie dojść do skutku w zaproponowanych terminach, jeśli podczas procesu rekrutacyjnego nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników.

Jeżeli szkolenie dochodzi do skutku, Ośrodek zawsze powiadamia jednostki które złożyły akces uczestniczenia w szkoleniu.

Brak odpowiedzi ze strony Ośrodka Szkolenia, jest jednoznaczne z faktem, że szkolenie się nie odbędzie.